Данни за емитента и емисията

ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5F4
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Драган Цанков 37
Град София
Пощенски код 1797
Телефон +359 2/ 817 11 00
Интернет страница www.fibank.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Василка Стаматова
Адрес Гр. София, бул. Драган Цанков 37
Пощенски код 1797
Телефон (02) 817 14 30; 817 11 00
E-mail vstamatova@fibank.bg; ir@fibank.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия