Данни за емитента и емисията

Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5BD
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Христофор Колумб 43
Град София
Пощенски код 1592
Телефон +359 2/ 965 14 44; 965 16 53
Интернет страница www.bulland.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Миленa Стоянова
Адрес Гр. София, бул. Христофор Колумб 43
Пощенски код 1592
Телефон +359 2 965 16 53
E-mail milena.stoyanova@bulland.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5BD Увеличение на капитал (права) 2016-09-14 0.8500 1 1 990 236 2016-12-23
5BD Раздаване на дивидент 2016-07-05 0.8200 1.06544703298988  
5BD Раздаване на дивидент 2015-07-09 1.1190 1.17095528604167  
5BD Раздаване на дивидент 2014-07-08 1.1050 1.0791015625  
5BD Раздаване на дивидент 2013-07-10 1.1100 1.1178247734139  
5BD Раздаване на дивидент 2012-06-15 0.8510 1.12715231788079  
5BD Раздаване на дивидент 2011-06-24 0.8240 1.0885072655218  
5BD Раздаване на дивидент 2010-06-29 0.4120 1.07853403141361  
5BD Раздаване на дивидент 2009-06-24 0.4300 1.02932375822861  
5BD Раздаване на дивидент 2008-06-25 1.2700 1.01251694172048  
5BD Увеличение на капитал (права) 2007-10-12 1.2990 1.02633387849913 7 548 248 2008-01-09
5BD Раздаване на дивидент 2007-07-11 1.1500 1.00380573304005  
5BD Увеличение на капитал (права) 2006-05-31 1.3800 1.26373626373626 4 469 641 2006-09-07