Данни за емитента и емисията

Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5AX
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Цариградско шосе 101, ет. 4
Град София
Пощенски код 1113
Телефон +359 2/ 971 07 07; +359 32 604 700
Интернет страница www.aktivproperties.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Силвия Тодорова
Адрес Гр. София, бул. Цариградско шосе 101 ет.4
Пощенски код 1113
Телефон +359 2 971 07 07; 0884 243 700
E-mail stodorova@aktivproperties.com
Медии за разкриване на информация www.investor.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5AX Увеличаване на номиналната стойност 2015-06-19   1  
5AX Раздаване на дивидент 2012-05-16 0.2500 1.02040816326531  
5AX Раздаване на дивидент 2011-05-19 0.3430 1.0162962962963  
5AX Раздаване на дивидент 2010-05-12 0.4900 1.04255319148936  
5AX Раздаване на дивидент 2009-07-02 0.4490 1.01354401805869  
5AX Раздаване на дивидент 2009-02-07 0.4930 1.01232032854209  
5AX Раздаване на дивидент 2008-06-18 1.6500 1.02167182662539  
5AX Раздаване на дивидент 2007-06-19 1.4500 1.0196905766526  
5AX Увеличение на капитал (права) 2006-12-15 1.5600 1.02970297029703 14 528 099 2007-04-26
5AX Раздаване на дивидент 2006-07-12 1.5200 1.00383040549465  
5AX Увеличение на капитал (права) 2005-12-16 1.5500 1.34054054054054 4 550 000 2006-03-21