Данни за емитента и емисията

Данни за емитента и емисията

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4PY
Отрасъл
Подотрасъл
Адрес
Град
Пощенски код
Телефон
Интернет страница

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите
Адрес
Пощенски код
Телефон
E-mail
Медии за разкриване на информация

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия