Данни за емитента и емисията

Прайм Пропърти БГ АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4PY
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Антим І 14
Град София
Пощенски код 1303
Телефон +359 2/ 811 90 50
Интернет страница www.primepropertybg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Петър Сяров
Адрес Гр. София, ул. Антим І 14
Пощенски код 1303
Телефон +359 2 811 90 53
E-mail petar.siarov@primepropertybg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4PY Увеличение на капитал (права) 2006-06-16 1.6000 1 20 481 210 2006-11-14