Данни за емитента и емисията

Индустриален Холдинг България АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4ID
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Фритьоф Нансен 37а
Град София
Пощенски код 1142
Телефон +359 2/ 980 71 01; 980 55 06
Интернет страница www.bulgariaholding.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Венелин Петков
Адрес Гр. София, ул. Фритьоф Нансен 37А
Пощенски код 1142
Телефон +359 2 980 71 01
E-mail ir@bulgariaholding.com
Медии за разкриване на информация www.investor.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4ID Емисия конвертируеми облигации 2014-12-16 1.2000 1  
4ID Емисия конвертируеми облигации 2011-07-12 0.9440 1  
4ID Увеличение на капитал (права) 2011-02-18 1.1050 1.0093997497054 9 696 464 2011-05-12
4ID Увеличение на капитал (права) 2010-04-14 1.4100 1.00177619893428 14 525 961 2010-08-04
4ID Увеличение на капитал (права) 2007-09-10 14.0000 1.50214592274678 17 502 078 2008-01-30