Данни за емитента и емисията

Индустриален Капитал Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4I8
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Бачо Киро 8
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 980 26 48; 980 34 38
Интернет страница www.hika-bg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Пламен Братоев
Адрес Гр. София, ул. Бачо Киро 8
Пощенски код 1000
Телефон +359 2 980 26 48; 980 34 38
E-mail p.bratoev@hika-bg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4I8 Увеличение на капитал по чл.112, ал.3 от ЗППЦК 2018-10-29 2.6400 1 155 510 2018-10-30
4I8 Раздаване на дивидент 2018-07-06 2.8000 1.02307771005977696906  
4I8 Раздаване на дивидент 2017-07-10 4.0800 1.01306808165130097309  
4I8 Увеличение на капитал (резерви) 2011-07-01 5.0860 2 7 775 980 2011-08-03
4I8 Увеличение на капитал (резерви) 2007-07-06 32.0000 4 5 831 985 2007-09-10