Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

15-10-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за депозит с дъщерно дружество София Експо ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на извънредно ОСА на 09.11.2018 г. от 09.00 часа в гр. София 1000, ул. Солунска № 2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
В БФБ АД са постъпили материали за провеждане на извънредно ОСА на Синергон Холдинг АД-София (6S7), както следва:
Синергон Холдинг АД-София (6S7) свиква ОСА на 09.11.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София 1000, ул. Солунска № 2, при следния дневен ред:
- Овластяване на Управителния съвет и изпълнителнителния директор на дружеството за сключване на сделки по чл.114 от ЗППЦК в съответствие с мотивирания доклад на Управителния съвет по чл114а, ал.1 от ЗППЦК;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 23.11.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 26.10.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 24.10.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерно дружество Топливо Газ ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
17-09-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за открита процедура за обратно изкупуване на акции в дъщерно дружество Синергон Хотели АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News