Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

18-05-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за предоставяне на депозит от дъщерното на Холдинга дружество Лакпром АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 25.06.2018 г. от 09.00 часа в гр. София, ул."Солунска" №2.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Синергон Холдинг АД-София (6S7), както следва:
Синергон Холдинг АД-София (6S7) свиква ОСА на 25.06.2018 г. от 09.00 ч. в гр. София, ул.Солунска 2, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 10.07.2018 г. от 09.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 11.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 07.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
30-04-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за нов член  в Съвета на директорите и Изпълнителен директор на дъщерно дружество
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
25-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News