Данни за емитента и емисията

Софарма имоти АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение
Изберете емисия:
По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Радост Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Бисера Лазарова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Анна Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телекомплект инвест АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Телсо АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Радост Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Анна Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Анна Борисова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Бисера Лазарова по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-08-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Във връзка с решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 г. и последващо оповестяване по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно: публикации във в. 24 Часа от 24.08.2017 г. и в. Капитал Daily от 24.08.2017 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 25.08.2017 г., и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник от 24.08.2017 г., относно увеличаването на капитала на Софарма имоти АДСИЦ, с нареждане на Директора по търговия, на основание чл. 32, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска Фондова Борса – София АД, БФБ-София АД допуска до търговия следната емисия права:
- Брой акции преди увеличението: 19 256 929;
- Брой издадени права: 19 256 929;
- Брой акции, предложени за записване: 850 000;
- Номинална стойност на акциите: 1.00 лв.;
- Емисионна стойност на акциите: 6.50 лв.;
- Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 22,655/1;
- Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 22,655;
- Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 425 000 бр. нови акции;
- Борсов код на издадените права: 6S6C;
- ISIN код на издадените права: BG4000010174;
- Начална дата за търговия на правата на борсата: 13.09.2017 г.;
- Крайна дата за търговия на правата на борсата: 26.09.2017 г.;
- Начална дата за прехвърляне на правата: 13.09.2017 г.;
- Крайна дата за прехвърляне на правата: 28.09.2017 г.;
- Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 05.10.2017 г.;
- Начална дата за записване на акции от увеличението: 13.09.2017 г.;
- Крайна дата за записване на акции от увеличението: 20.10.2017 г.;
- Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП София Интернешънъл Секюритиз АД;
- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Райфайзенбанк (България) ЕАД;
- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 01.09.2017 г. /петък/;
- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 30.08.2017 г. /сряда/.
Проспектът може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
25-08-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
На основание чл. 92а, ал. 2 от ЗППЦК Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) информира, че съобщението за публично предлагане на акции от увеличението на капитала е оповестено в Търговския регистър на 25.08.2017 г., както и във вестник „24 часа“ от 24.08.2017 г. и във вестник „Капитал дейли“ от 24.08.2017 г.
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. акционери към 01.09.2017 г. /петък/;
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 30.08.2017 г. /сряда/.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
18-08-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомяваме, че с Решение № 1130-Е от 17.08.2017 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 850 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Софарма имоти АДСИЦ съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството, взето на заседание, проведено на 14.07.2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News