Данни за емитента и емисията

Софарма имоти АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

21-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление относно решения, взети на ОСА на Дружеството на 21.06.2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
На проведено на 21.06.2018 г. ОСА на Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.2722 лв.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и Райфайзенбанк /България/ ЕАД;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 05.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 03.07.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година  
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News