Данни за емитента и емисията

Софарма имоти АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

17-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомяваме Ви, че „Софарма имоти“ АДСИЦ има издаден LEI код
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-11-2017 - Регистрация на финансови инструменти
На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 60/14.11.2017 г. е взето следното решение:
Във връзка с Решение на КФН № 1429-Е/10.11.2017 г. относно вписване на последваща емисия от акции, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, Съветът на директорите на БФБ-София АД, на основание чл. 33, ал. 8, във връзка с чл. 19 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, последваща емисия акции, както следва:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6);
- ISIN код на емисията: BG1100031068;
- Размер на емисията преди увеличението: 19 256 929 лв.;
- Размер на увеличението: 847 036 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 20 103 965 лв.;
- Брой акции след увеличението: 20 103 965;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 /един/ лв.
- Вид акции: обикновени поименни, безналични, с право на глас;
- Дата на въвеждане за търговия: 16.11.2017 г. (четвъртък).
14-11-2017 - Заявления за допускане до търговия
В БФБ-София АД е постъпило заявление за допускане до търговия на последваща емисия, както следва:
- Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6);
- ISIN код на емисията: BG1100031068;
- Размер на емисията преди увеличението: 19 256 929 лв.;
- Размер на увеличението: 847 036 лв.;
- Размер на емисията след увеличението: 20 103 965 лв.;
- Брой акции след увеличението: 20 103 965;
- Номинална стойност на една акция: 1.00 (един) лв.
07-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Уведомление от Донев Инвестмънтс Холдинг АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-11-2017 - Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Във връзка с решението за разпределяне на дивидент за 2016 г., взето на проведено на 05.06.2017 год. ОСА на Софарма имоти АДСИЦ, дружеството обявява, че ще започне изплащането на дивидента на 09.11.2017 год. съгласно изготвен от Централен депозитар АД списък на правоимащите лица към 19.06.2017 год.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
В Търговския регистър е вписано увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ в размер на 20 103 965 лева, съгласно решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 г., чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-10-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Софарма имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
24-10-2017 - Уведомление относно увеличение на капитал с права
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Съгласно чл. 112б, ал.12 от ЗППЦК уведомяваме, че увеличението на капитала на Софарма имоти АДСИЦ съгласно решение на Съвета на директорите от 14.07.2017 г. приключи успешно на 20.10.2017 г. при следните резултати:
-  Брой записани нови акции: 847 036;
-  Емисионна стойност на записаните акции, внесена по набирателна сметка: 5 505 734 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News