Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

06-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
На проведено на 06.06.2018 г. ОСА на Стара планина Холд АД-София (5SR) е взето решение за разпределяне на дивидент за 2017 г., както следва:
- Брутен дивидент на една акция: 0.22807 лв.;
- Начална дата за изплащане на дивидента: 10.07.2018 г.;
- Начин на изплащане на дивидента: чрез Централен депозитар АД и чрез клоновете на Интернешънъл Aсет банк АД в областните градове;
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след датата на ОСА, или към 20.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 18.06.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-05-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 април 2018 г. и прогнози за продажбите към 31.05.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Поради липса на кворум, свиканото за 23.05.2018 г. редовно ОСА на Стара планина Холд АД-София (5SR) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Поради липса на кворум, свиканото за 23.05.2018 г. редовно ОСА на Стара планина Холд АД-София (5SR) не се е провело.
Във връзка с това, ОСА ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 23.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 21.05.2018 г.