Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

29-03-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на Стара планина Холд АД-София (5SR), както следва:
Стара планина Холд АД-София (5SR) свиква ОСА на 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, бул. Драган Цанков № 36, СТЦ Интерпред, при следния дневен ред:
- Доклад на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор за 2018 г.;
- Доклад на Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Проект на решение: Разпределя печалбата за 2017 г., както следва:
1. Разпределя 4 750 414 лв. като дивидент при следните параметри: брутен дивидент на акция: 0.22807 лв., начална дата на изплащане: 10.07.2018 г.;
2. По 2% от печалбата като тантиеми за членовете на СД;
3. Остатъкът от печалбата се отнася в неразпределена печалба;
- Приемане на доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.06.2018 г. от 11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 09.05.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА, е 04.05.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-03-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 28 февруари 2018 г., както и прогнози за продажбите към 31.03.2018 година. Консолидираните продажби за първите два месеца на 2018 година бележат повишение с 18.30% в сравнение с продажбите от началото на 2017 година. Предвижданото относно продажбите за първото тримесечие на 2018 година е да бъдат със 19.65% по-високи спрямо същия период на 2017 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-03-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Ръководството на Стара планина холд АД предложи на съветите на директорите на предприятията от групата на холдинга, Общите събрания на акционерите да разпределят част от печалбата на дружествата за 2017 година под формата на дивидент:
- Стара планина холд АД: 4 750 414 лв. (0.228 лв. на акция);
- М+С Хидравлик АД: 11 517 744 лв. (0.295 лв. на акция);
- Хидравлични елементи и системи АД: 4 002 625 лв. (0.22 лв. на акция);
- Елхим-Искра АД: 301 301 лв. (0.012 лв. на акция);
- Българска роза АД: 401 324 лв. (0.075 лв. на акция).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News