Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

17-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен консолидиран отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-08-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление от Дружеството относно взето решение от Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 50/10.08.2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News