Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

12-07-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление за вписани в Търговския регистър промени в управителните органи на Дружеството.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
11-07-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На 28.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „Лавена“ АД, на което бе взето решение да бъде освободен като член на Съвета на директорите Петър Тренев и на негово място за нов е избрана Радостина Манахова.
В тази връзка на основание чл.100 ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК уведомяваме, че промяната е обявена и вписана по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с №20180711111802.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
03-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен  представи тримесечен консолидиран отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
02-07-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2018 - Уведомление за паричен дивидент
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На редовното Общо събрание на акционерите на Лавена АД, проведено на 28.06.2018 г. се прие решение да не се разпределя дивидент за акционерите за 2017 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
29-06-2018 - Протокол от Общо събрание на акционерите
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На проведено редовно ОСА от 28.06.2018 г. на Лавена АД-Шумен (4L4) са взети следните решения:
- Приема докладите /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приема годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Приема докладите на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избира регистриран одитор за 2018 г.;
- Приема доклада на Одитния комитет;
- Продължава мандата на досегашния Одитен комитет за срок от 3 години;
- Освобождава членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промени в органите на управление на дружеството: Освобождава Петър Тренев като член на СД и приема Радостина Манахова за нов член на СД с мандат до 20.07.2020 г.;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат: Приема печалбата за 2017 г. в размер на 1 816 хил. лв. да се отнесе като допълнителен резерв с общо предназначение, не разпределя дивидент;
- Увеличава капитала със собствени средства на дружеството за сметка на натрупани резерви от минали години, чрез издаване на нови акции, при следните параметри:
Размер на капитала преди увеличението: 319 981 лв.;
Стойност на увеличението: 7 999 525 лв.;
Брой нови акции: 7 999 525 бр.;
Разпределение на новите акции: всеки акционер ще получи по 25 нови акции срещу всяка 1 стара акция, притежавана от него;
- Избира ИП БенчМарк Финанс АД за инвестиционен посредник, който да обслужи увеличението на капитала;
Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.07.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на участие в увеличението на капитала, е 10.07.2018 г.
Протоколът от ОСА на дружеството може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
На 26.06.2018 г. в Лавена АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 2000 броя и продажбата на 300 броя акции от капитала на дружеството,  след което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на Лавена АД се променя на 76.29%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Оповестяване на информация за получените уведомление по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на 19.06.2018 г.
Уведомления от Константин Димитров Шаламанов - Изпълнителен директор на “Лавена” АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомления от Константин Димитров Шаламанов - Изпълнителен директор на Лавена АД и Петър Александров Тренев – член на Съвета на директорите на Лавена АД по чл. 19 на Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година - вторично публикуване.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-06-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомяваме Ви, че на 19.06.2018г. в Лавена АД са постъпили две уведомления за значително дялово участие по чл. 145, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с придобиването на 295 броя и 2000 броя акции от капитала на Лавена АД,  с което делът на пряко и непряко участие на Константин Димитров Шаламанов в капитала на дружеството се променя от 75.04% на 75.76%.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News