Данни за емитента и емисията

Хидроизомат АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

14-05-2018 - Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно/извънредно ОСА на Хидроизомат АД-София (4HI), както следва:
Хидроизомат АД-София (4HI) свиква ОСА на 21.06.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 19, при следния дневен ред:
- Доклади /индивидуален и консолидиран/ на управителните органи за дейността на дружеството през 2017 г.;
- Приемане на годишните финансови отчети /индивидуален и консолидиран/ на дружеството за 2017 г.;
- Доклади на регистрирания одитор за 2017 г.;
- Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
- Избор на регистриран одитор;
- Доклад на Одитния комитет;
- Промени в Одитния комитет;
- Освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през 2017 г.;
- Промяна на адреса на управление на дружеството на: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, офис сграда Б, ет. 4;
- Промени в устава на дружеството;
- Решение за разпределение на финансов резултат. Предложение за решение: ОСА приема с печалбата за 2017 г. в общ размер 182 409.24 лв. да се покрие частично загуба от минали години. Остатъкът от загубата за минали години да се покрие  частично с неразпределена печалба от минали години;
- Приемане на доклад за изпълнение на Политика за възнагражденията на членовете на управителните органи;
- Одобряване на мотивиран доклад на СД съгл. разпоредбите на чл. 114а, ал.1 от ЗППЦК във ввръзка сделки за продажба на акции, попадащи в обхата на чл. 114, ал.1, т. 1 б.„б” от ЗППЦК;
- Овластяване на СД за сключване на сделки съгласно Мотивирания доклад на СД;
- При липса на кворум събранието ще се проведе на 06.07.2018 г. от  11.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Право на глас в ОСА имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни преди датата на ОСА, или към 07.06.2018 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в ОСА е 05.06.2018 г.
Пълният текст на поканата, както и материалите за ОСА на дружеството могат да бъдат намерени на уеб страницата на Борсата
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
14-05-2018 - Публикация на поканата за свикване на ОСА
Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на редовно ОСА на 21.06.2018 г. от11.00 часа в гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 19.    
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-04-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София  представи тримесечен отчет за Първо тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
16-04-2018 - Финансови и други отчети (Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Хидроизомат АД-София (4HI)
Хидроизомат АД-София публикува Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News