Данни за емитента и емисията

Топливо АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

22-02-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Топливо АД-София (3TV)
В БФБ-София АД е постъпило следното уведомление за обратно изкупени собствени акции от Дружеството:
За календарната 2017 г. Топливо АД-София (3TV) е изкупило 1 199 бр. собствени акции при средно претеглена цена за една акция 4.23 лева.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News