Данни за емитента и емисията

Алтерко АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код A4L
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. България 109, ет. 8
Град София
Пощенски код 1404
Телефон +359 2/ 957 12 47; +359 899 915 929
Интернет страница www.allterco.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Деница Стефанова
Адрес Гр. София, бул. България 109, ет. 8
Пощенски код 1404
Телефон +359 2 957 12 47; 0899 915 929
E-mail investors@allterco.com; d.stefanova@teracomm.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия