Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6S7
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Солунска 2
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 933 35 99; 980 56 96
Интернет страница www.synergon.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Чонка Нейкова
Адрес Гр. София ул. Солунска 2
Пощенски код 1000
Телефон +359 2 933 35 10
E-mail dvi@synergon.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6S7 Раздаване на дивидент 2008-07-10 7.5000 1.01078167115903  
6S7 Раздаване на дивидент 2007-07-03 12.6400 1.00577685121823  
6S7 Увеличение на капитал (права) 2007-02-21 12.8890 1.11565544432759 4 236 200 2007-05-23
6S7 Увеличение на капитал (резерви) 2006-07-10 5.8300 1.12005 1 513 801 2006-09-01
6S7 Увеличение на капитал (права) 2006-01-18 6.4000 1.07322586541412 2 080 482 2006-05-03
6S7 Раздаване на дивидент 2003-07-09 1.3000 1.08333333333333   2010-09-14
6S7 Раздаване на дивидент 2002-07-09 1.6400 1.13888888888889