Данни за емитента и емисията

Топливо АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3TV
Отрасъл Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Подотрасъл Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Адрес Ул. Солунска 2, ет. 6
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 987 76 55; 933 35 55
Интернет страница www.toplivo.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Чонка Нейкова
Адрес Гр. София, ул. Солунска 2
Пощенски код 1000
Телефон +359 2 933 35 10; 933 35 17
E-mail sh.neykova@toplivo.bg; dvi@toplivo.net
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3TV Увеличение на капитал (права) 2006-11-01 15.8500 1.09567261164109 1 082 901 2007-01-31
3TV Раздаване на дивидент 2006-06-07 10.3100 1.02485089463221