Данни за емитента и емисията

Топлофикация-Враца ЕАД-Враца

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код TFVA
Отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Подотрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес Ул. Максим Горки 9
Град Враца
Пощенски код 3000
Телефон +359 92/ 668 318; 661 309
Интернет страница

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Петко Петков
Адрес Гр. Враца, ул. Максим Горки 9
Пощенски код 3000
Телефон +359 92 668 318;092 668 314
E-mail toplo_vr@m-real.net
Медии за разкриване на информация www.x3news.com