Данни за емитента и емисията

Сирма Груп Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код SKK
Отрасъл Професионални дейности и научни изследвания
Подотрасъл Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Адрес Бул. Цариградско шосе 135
Град София
Пощенски код 1784
Телефон +359 2/ 976 83 10
Интернет страница www.sirma.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Станислав Танушев
Адрес Гр. София, бул. Цариградско шосе 135
Пощенски код 1784
Телефон +359 2 976 83 10
E-mail ir@sirma.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
SKK Раздаване на дивидент 2017-06-27 1.0010 1.01009081735620585267