Данни за емитента и емисията

Регала Инвест АД-Варна

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код RGL
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Подотрасъл Операции с недвижими имоти
Адрес Ул. Георги Стаматов 1
Град Варна
Пощенски код 9003
Телефон +359 52/ 370 598; +359 888 248 967
Интернет страница www.regalainvest.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Елена Тодорова
Адрес Гр. Варна, ул. Георги Стаматов 1
Пощенски код 9003
Телефон +359 52 370 598
E-mail regalainvest@gmail.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия