Данни за емитента и емисията

Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код ED6A
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Подотрасъл Операции с недвижими имоти
Адрес Бул. Н. Й. Вапцаров 47
Град София
Пощенски код 1407
Телефон +359 2/ 965 15 63; 498 75 21
Интернет страница www.escl.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Галя Георгиева
Адрес Гр. София, бул. Н. Й. Вапцаров 47
Пощенски код 1407
Телефон +359 2 965 15 63; 0899 992 394
E-mail office@escl.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com