Данни за емитента и емисията

Би Джи Ай Груп АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код BOHB
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Подотрасъл Операции с недвижими имоти
Адрес Ул. Добруджа 6, ет. 3
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 921 05 10; 921 05 17
Интернет страница www.bgigroup.eu

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Надежда Асенова
Адрес Гр. София, ул. Добруджа 6, ет. 3
Пощенски код 1309
Телефон +359 2 921 05 10
E-mail office@intercapital.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия