Данни за емитента и емисията

Източна газова компания ЕАД-Варна

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 9IPA
Отрасъл Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Подотрасъл Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Адрес Ул. Перла 12
Град Варна
Пощенски код 9009
Телефон +359 52/ 911 261
Интернет страница www.gasco.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите
Адрес
Пощенски код
Телефон
E-mail
Медии за разкриване на информация www.x3news.com