Данни за емитента и емисията

235 Холдингс АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 94G
Отрасъл Операции с недвижими имоти
Подотрасъл Операции с недвижими имоти
Адрес Бул. „България” № 109, Вертиго офис-център, ет. 13
Град София
Пощенски код 1000
Телефон +359 2/ 963 05 79
Интернет страница www.235.world

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Явор Бояджиев
Адрес Гр. София, ул. Хан Крум 3, ет. 2
Пощенски код 1000
Телефон +359 885 112 965
E-mail info@235.world
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия