Данни за емитента и емисията

Авто Юнион АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 8AVB
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Христофор Колумб 43
Град София
Пощенски код 1592
Телефон +359 2/ 462 11 88; 965 16 51
Интернет страница www.avtounion.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Катрин Куцарова
Адрес Гр. София, бул. Христофор Колумб 43
Пощенски код 1592
Телефон +359 2 489 75 56
E-mail katrin.kutsarova@avtounion.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com