Данни за емитента и емисията

София Комерс-Заложни къщи АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6SOP
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Ралевица 74, ет. 3, офис 3
Град София
Пощенски код 1404
Телефон +359 2/ 962 96 90; 962 76 63; 953 04 14; 951 60 86
Интернет страница www.sofcom.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Весела Славова
Адрес Гр. София, ул. Ралевица 74, ет.3 офис 3.3
Пощенски код 1404
Телефон +359 897 963 214
E-mail office@sofcom.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6SOP Раздаване на дивидент 2018-07-11 5.0500 1.13483146067415730337  
6SOA Раздаване на дивидент 2018-07-11 3.7400 1.08720930232558139535  
6SOP Раздаване на дивидент 2017-06-12 5.0000 1.04712041884816753927  
6SOA Раздаване на дивидент 2017-06-12 3.8180 1.07006726457399103139  
6SOA Емисия конвертируеми привилегировани акции 2016-06-22 3.9200 1  
6SOA Преобразуване 2016-04-26 3.5000 1 400 000 2016-04-27
6SOA Раздаване на дивидент 2016-04-20 4.9000 1.25641025641026  
6SOA Раздаване на дивидент 2015-07-09 7.0000 1.16666666666667  
6SOA Раздаване на дивидент 2011-07-12 7.9000 1.14492753623188  
6SOA Раздаване на дивидент 2010-06-25 6.6180 1.29308323563892