Данни за емитента и емисията

Софарма имоти АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6S6
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 20
Град София
Пощенски код 1756
Телефон +359 2/ 425 01 20; 813 46 63
Интернет страница www.sopharma-imoti.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Иванка Панова
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда А, ет. 11
Пощенски код 1756
Телефон +359 889 775 955
E-mail vpanova@businesstowers.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6S6 Увеличение на капитал (права) 2018-07-18 6.4500 1 849 979 2018-10-30
6S6 Раздаване на дивидент 2018-07-03 6.5000 1.04370724814541250522  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2017-08-30 6.4610 1 847 036 2017-11-16
6S6 Раздаване на дивидент 2017-06-15 6.7000 1.04463882002588209614  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2016-08-04 4.8200 1.0015147390971 1 169 684 2016-11-03
6S6 Раздаване на дивидент 2016-06-28 4.9550 1.06378410871852  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2015-06-25   1 1 148 520 2015-10-22
6S6 Раздаване на дивидент 2015-06-09 4.0650 1.07108979763912  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2014-11-05 3.1600 1.00669964988515 1 228 039 2015-02-09
6S6 Раздаване на дивидент 2014-06-03 3.1700 1.07563367378101  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2013-08-06 2.3790 1 2 454 782 2013-11-01
6S6 Раздаване на дивидент 2013-07-03 2.7990 1.18141144690191  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2012-11-02 2.3990 1 386 001 2013-04-25
6S6 Раздаване на дивидент 2012-07-10 2.4250 1.02519224996935  
6S6 Раздаване на дивидент 2011-07-08 2.5010 1.07908702593088  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2011-07-08 2.5010 1.01168228079543 1 169 903 2012-02-10
6S6 Раздаване на дивидент 2010-06-22 2.8000 1.07127826452921  
6S6 Раздаване на дивидент 2009-06-05 3.0000 1.04895104895105  
6S6 Раздаване на дивидент 2008-07-09 7.2000 1.00861525530574  
6S6 Увеличение на капитал (права) 2007-01-10 26.6000 1.88652482269504 5 850 000 2007-04-20