Данни за емитента и емисията

Доверие Обединен Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5DOV
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда А, ет. 7
Град София
Пощенски код 1756
Телефон +359 2/ 984 56 11; 984 56 63; 984 56 28
Интернет страница www.doverie.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Николина Попова
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Сграда А, ет. 7
Пощенски код 1756
Телефон +359 2 984 56 11; 984 56 13
E-mail nina@doverie.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5DOV Увеличение на капитал (права) 2012-05-09 1.2980 1 4 730 006 2012-08-10
5DOV Увеличение на капитал (права) 2011-10-21 2.0200 1  
5DOV Увеличение на капитал (права) 2007-12-15 14.5000 1.01106946744531 856 245 2008-07-09
5DOV Раздаване на дивидент 2006-07-12 2.7100 1.02023913501792  
5DOV Увеличение на капитал (резерви) 2004-07-27 2.8400 2 6 574 924 2004-11-09
5DOV Раздаване на дивидент 2003-07-11 1.4000 1.07205758480741