Данни за емитента и емисията

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5BU
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Николай Хайтов 3А, бл. 8, ет. 1
Град София
Пощенски код 1113
Телефон +359 2/ 980 93 09; 981 06 03
Интернет страница www.brefbg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Александър Георгиев
Адрес Гр. София, ул. Николай Хайтов 3А, ет. 1
Пощенски код 1113
Телефон +359 2 980 93 09
E-mail bref@brefbg.com; diana.karanyotova@brefbg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5BU Раздаване на дивидент 2018-07-02 1.9000 1.01828082041277888836  
5BU Увеличение на капитал (права) 2018-06-28 1.8600 1 14 491 925 2018-11-20
5BU Раздаване на дивидент 2017-06-08 2.2500 1.03391232423490488007  
5BU Раздаване на дивидент 2016-08-23 1.9600 1.04243120485901  
5BU Увеличаване на номиналната стойност 2016-02-29 0.5660 .33333  
5BU Раздаване на дивидент 2014-06-10 0.5930 1.04210600309293  
5BU Раздаване на дивидент 2013-07-25 0.6090 1.11909443392933  
5BU Раздаване на дивидент 2012-06-18 0.6950 1.44166943245934  
5BU Раздаване на дивидент 2011-07-25 0.7000 1.05996365838886  
5BU Раздаване на дивидент 2010-08-04 0.3470 1.12768515810341  
5BU Раздаване на дивидент 2009-07-09 0.8100 2.44875748231453  
5BU Раздаване на дивидент 2008-08-04 1.5000 1.01699052164834  
5BU Раздаване на дивидент 2007-07-23 1.8300 1.00383982446517  
5BU Увеличение на капитал (права) 2006-04-19 1.3300 1.04724409448819 40 300 000 2006-08-02