Данни за емитента и емисията

ЕМКА АД-Севлиево

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 57E
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на електрически съоръжения
Адрес Ул. Никола Петков 30
Град Севлиево
Пощенски код 5400
Телефон +359 675/ 313 20; 328 68
Интернет страница www.emka-bg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Снежана Стоянова
Адрес Гр. Севлиево, ул. Никола Петков 30
Пощенски код 5400
Телефон +359 675 313 30
E-mail emka.up@nat.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
57E Увеличение на капитал по чл.112, ал.3 от ЗППЦК 2018-10-05 2.6200 1 193 950 2018-10-08
57E Раздаване на дивидент 2018-06-22 2.8800 1.02625502437355682887  
57E Раздаване на дивидент 2017-05-31 2.5300 1.02124430343469082131  
57E Раздаване на дивидент 2016-06-08 1.7500 1.02465015516131  
57E Раздаване на дивидент 2015-06-09 1.9210 1.02241216888695  
57E Раздаване на дивидент 2014-06-12 2.0390 1.02108779151581  
57E Раздаване на дивидент 2013-06-26 1.6500 1.01851851851852  
57E Увеличение на капитал (резерви) 2011-06-13 4.5990 2 10 752 888 2011-07-29
57E Увеличение на капитал (резерви) 2008-06-10 12.0200 2 5 376 444 2008-08-06
57E Увеличение на капитал (резерви) 2007-06-02 43.0000 3 3 584 296 2007-08-17
57E Увеличение на капитал (резерви) 2006-05-30 35.3000 4 1 344 111 2006-08-24