Данни за емитента и емисията

Хидроизомат АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4HI
Отрасъл Строителство
Подотрасъл Специализирани строителни дейности
Адрес Ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 4
Град София
Пощенски код 1756
Телефон +359 2/ 889 97 02; 979 17 94
Интернет страница www.hydroizomat.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Кристина Тончева-Димитрова
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, сграда А, ет.19
Пощенски код 1756
Телефон +359 889 114 599
E-mail kristina.toncheva@hydroizomat.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4HI Увеличение на капитал (права) 2012-07-18 1.0500 1 1 690 318 2012-10-18