Данни за емитента и емисията

Формопласт АД-Кърджали

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4F8
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на изделия от каучук и пластмаси
Адрес Промишлена зона-ЮГ
Град Кърджали
Пощенски код 6600
Телефон +359 361/ 626 12
Интернет страница www.formoplastbg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Михаил Найденов
Адрес Кърджали, Промишлена зона Юг
Пощенски код 4200
Телефон 02/965 1554; 0899-99 23 23
E-mail info@formoplastbg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4F8 Увеличение на капитал (резерви) 2007-10-31 67.4900 17 3 575 440 2008-01-22