Данни за емитента и емисията

Еврохолд България АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4EH
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Христофор Колумб 43
Град София
Пощенски код 1592
Телефон +359 2/ 965 16 51; 965 16 53; 965 15 63
Интернет страница www.eurohold.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Милена Стоянова
Адрес Гр. София, бул. Христофор Колумб 43
Пощенски код 1592
Телефон +359 2 965 16 53; 0899 992 753
E-mail milena_stoyanova@eurohold.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4EH Увеличение на капитал (права) 2017-10-12 1.3270 1.00408595641646489104 36 180 600 2018-01-09
4EH Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.2890 1.00781860828772478499  
4EH Увеличение на капитал (права) 2016-12-22 0.6050 1 34 000 000 2017-03-08
4EH Раздаване на дивидент 2016-07-12 0.5840 1.00493865400169  
4EH Раздаване на дивидент 2015-07-10 0.7750 1.00597092419522  
4EH Увеличение на капитал (права) 2011-10-19 1.2450 1 18 701 288 2012-01-04
4EH Увеличение на капитал (права) 2011-03-16 0.9570 1 46 146 076 2011-06-08
4EH Увеличение на капитал (права) 2007-05-09 3.2700 1 12 495 050 2007-07-25