Данни за емитента и емисията

Златни пясъци АД-Варна

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3ZL
Отрасъл Хотелиерство и ресторантьорство
Подотрасъл Хотелиерство
Адрес К.к. Златни пясъци
Град Варна
Пощенски код 9007
Телефон +359 52/ 35 51 84; 35 53 91; 35 54 14; 63 24 16
Интернет страница www.goldensands.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Любомира Ризова-Солбакке
Адрес Гр. Варна, к.к. Златни пясъци - Дирекция
Пощенски код 9007
Телефон +359 52 355 896; 0899 911 810
E-mail rizova@goldensands-bg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия