Данни за емитента и емисията

ЧЕЗ Електро България АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 1CZ
Отрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Подотрасъл Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес Бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
Град София
Пощенски код 1784
Телефон +359 2/ 0700 10 010
Интернет страница www.cez.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Радослав Димитров
Адрес Гр. София,бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център
Пощенски код 1784
Телефон +359 2 895 83 89; 0700 10 010
E-mail radoslav.dimitrov@cez.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия