Данни за емитента и емисията

Соларпро холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 0S8
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Кракра 18, ет. 2
Град София
Пощенски код 1504
Телефон +359 2/ 988 24 13; 422 41 52
Интернет страница www.solarpro.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Даниела Пеева
Адрес Гр. София, ул. Кракра 18, ет. 2
Пощенски код 1504
Телефон +359 2 988 2413
E-mail d.peeva@irsbg.info; daniela.peeva@solarpro.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия