Данни за емитента и емисията

Елана Агрокредит АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 0EA
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
Град София
Пощенски код 1756
Телефон +359 2/ 810 00 92
Интернет страница www.agrocredit.elana.net

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Пламен Петров
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12
Пощенски код 1756
Телефон +359 2 446 40 91
E-mail petrov@elana.net
Медии за разкриване на информация www.infostock.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
0EA Раздаване на дивидент 2018-03-27 1.2400 1.07438374561365507083  
0EA Увеличение на капитал (права) 2018-02-28 1.2800 1.07563025210084033613 17 727 523 2018-05-17
0EA Раздаване на дивидент 2017-07-12 1.5200 1.05402575428718041176  
0EA Раздаване на дивидент 2016-07-12 1.1450 1.04493684748485  
0EA Увеличение на капитал (права) 2015-03-19 1.0350 1.01098901098901 13 786 967 2015-06-22
0EA Раздаване на дивидент 2015-03-05 1.0520 1.06294836819238