Данни за емитента и емисията

Делта кредит АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 0DC1
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Христофор Колумб 43
Град София
Пощенски код 1592
Телефон +359 2/ 965 16 53
Интернет страница www.deltacredit-bg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Милена Стоянова
Адрес Гр. София, бул. Христофор Колумб 43
Пощенски код 1592
Телефон +359 2 965 16 53
E-mail milena.stoyanova@deltacredit-bg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия