Проспекти на емитенти на БФБ-София

Проспекти на емитенти

5TBA-TBI Eurobond AD-Sofia

  5TBA-06.07.2012-TBI Eurobond_Key Investor Information 06_07_2012_Final.pdf
  5TBA-06.07.2012-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_06-07-2012 Final.pdf
  5TBA-10.08.2011-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_Aug_2011_Final.pdf
  5TBA-10.08.2011-TBI Eurobond_Prospectus_Short_Aug_2011_Final.pdf
  5TBA-15.03.2013-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_15-03-2013 Final.pdf
  5TBA-17.12.2008-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_December_2008_FINAL.doc
  5TBA-17.12.2008-TBI Eurobond_Prospectus_Short_December_2008_FINAL.doc
  5TBA-20.10.2010-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_10_2010_Final.doc
  5TBA-20.10.2010-TBI Eurobond_Prospectus_Short_10_2010_Final.doc
  5TBA-29.03.2010-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_March_2010-2_fin.doc
  5TBA-29.03.2010-TBI Eurobond_Prospectus_Short_March_2010-2_fin.doc
5TBA-Pokana-OSA-28.06.2013
5TBA-Pokana-OSA-29.06.2012
5TBA-Prospect-01.09.2010
5TBA-Prospect-12.06.2012
5TBA-Prospect-15.03.2009
5TBA-Prospects-15.03.2010
5TBA-Prospects-20.6.2011
5TBA-Prospects-24.06.2010
5TBA-Prospects-29.08.2011
5TBA-Prospectus-15.03.2011
5TBA-Prospectus-29.02.2012
5TBA-Protokol-OSA-14.07.2011
  5TBA-Protokol-OSA-15.07.2013-TBI_Eurobond_Protokol_OSA_15_07_2013.pdf
5TBA-Protokol-OSA-16.07.2012
  5TBA-към 31.08.2008-TBI Eurobond_Prospectus_Complete_August_2008_Clear.doc
  5TBA-към 31.08.2008-TBI Eurobond_Prospectus_Short_August_2008_Clear.doc
  TBIEB - 2003.pdf
TBIEB - 26.01.2006
  TBIEB - Prospectus - 04.08.2006.doc
  TBIEB - Prospectus Short - 04.08.2006.doc
TBIEB 20.02.2006
  TBIEB Finansov otchet 2003.doc
  TBIEB- Prospectus_updated_25.08.2004 .zip
TBIEB-03.09.2007
  TBIEB-2004-Short-30.03.04_updated_17_06_04.doc
  TBIEB-2004-revised-30.03.04_updated_17_06_04.doc
  TBIEB-Eurobond-Prospectus-01.07 05.doc
  TBIEB-Prospectus-10. 09.2005_ no_changes.pdf
  TBIEB-Prospectus_Short_updated_25.08.2004.zip
  TBIEB-TBI Eurobond Prospectus Complete May 07- final.pdf