Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

29-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса ще публикува информация и за сделки извън регулиран пазар от името на инвестиционни посредници. Това стана възможно след решение на Комисия за финансов надзор (КФН), с което лицензира Борсата за оператор на механизъм за публикуване по чл. 205, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти съгласно Регламент (ЕС) 600/2014.
Така БФБ става една от седемнайсетте компании, по данни на Европейския орган за ценни книжа и пазари ESMA, които са оторизирани да оповестяват доклади за търговия в Европейския съюз
„С получаване на този лиценз ще предоставим отново възможност за оповестяване на информация за директно договорени сделки между страните, сключени извън регулиран пазар. До настоящия момент сключването им беше силно затруднено поради високите разходи, свързани с изпълняването на задълженията за публикуване на данните за тях. Възнамеряваме да предложим ефективно от гледна точка на разходите решение, което да допринесе за прозрачността на пазара на финансови инструменти като цяло", каза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ.
На практика БФБ ще предоставя услугата от средата на ноември когато ще стартира и новия интернет сайт на институцията.