Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

09-10-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 60/09.10.2018 г., на основание чл. 2, ал. 3 от част IV - Правила за търговия на Правилника за дейността на БФБ, е взето решение на 31.12.2018 г. да не бъде провеждана търговска сесия. Същият остава работен ден за Борсата.