Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

27-08-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Група Българска фондова борса - София публикува междинен консолидиран отчет за първата половина на 2018 година. Междинният отчет на Група БФБ-София за първата половина на 2018 може да намерите публикуван на уебсайта на Борсата в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News