Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

21-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Ръководствата на трите фондови борси-учредителки на SEE Link и Raiffeisen Bank International (RBI) подписаха меморандум за разбирателство днес във Виена, Австрия. В резултат на договореностите RBI поетапно ще улесни процесите по трансграничен клиринг и сетълмент на регионалната платформа за търговия на ценни книжа в страните, в които оперира.
Според меморандума RBI ще опосредства процесите за клиринг и сетълмент за сделки сключени на SEE Link, като осъществява връзката с местните централни депозитари. Това ще става чрез Центъра услуги свързани с ценни книжа на банката, базиран във Виена. Решението ще свърже централните депозитари на ценни книжа от 9 страни и по този начин ще преодолее органичения като различни валути или законодателни различия. Така ще се реализира изначалната идея на платформата да интегрира регионалните пазари на акции без сливане или корпоративна интеграция, като използва само технологии, които ще позволят на участващите фондови борси да останат независими, но да се допълват и да позволят на инвеститорите по-лесен и по-ефективен достъп до тях чрез местен брокер.
RBI и централните депозитари от региона ще създадат работен съвет, който ще се събира периодично, за да решава предизвикателствата пред трансграничния клиринг и сетълмент. RBI като една от водещите банки-попечители в Централна и Източна Европа вече е свързана с 10 централни депозитари в региона, за да осигури на своите клиенти лесен достъп до пазарите в него.