Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

14-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с публикуваната покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „Българска фондова борса – София” АД (БФБ-София, Борсата), насрочено за 18.06.2018 г. (понеделник) от 10.00 часа, БФБ - София напомня на своите акционери, че в системата за електронно провеждане на общи събрания на "Централен депозитар" АД ЕПОС е активирана възможността за регистрация за участие в общото събрание на Борсата. Акционери на дружеството могат да се регистрират за участие в общото събрание посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги най-късно до 10.00 часа на 18 юни 2018 г. Лицата с право на глас в Общото събрание на акционерите (ОСА) са определени към 04.06.2018 г. ЕПОС осигурява следните възможности на акционерите:
- да следят общото събрание в реално време;
- да гласуват чрез дистанционно попълване на съответните електронни форми, когато се провежда гласуване по съответната точка;
- да гласуват предварително по определения дневен ред чрез запис на вота най-късно до края на деня, предхождащ деня на провеждане на Общото събрание, а именно до 17.06.2018 г., включително;
- да упълномощят трето лице, което разполага с КЕП, да гласува от тяхно име.
Конкретните указания за работа със системата ЕПОС са публикувани на интернет страницата на Централен депозитар.
Електронните подписи на акционерите - физически лица, се регистрират в системата автоматично. Електронните подписи на акционерите - юридически лица, се регистрират след заявка за регистрация и одобрение от служител на БФБ-София.
Регистрация за участие в ОСА чрез електронни средства от лицата, представляващи юридическо лице, се одобрява от Борсата при следните условия:
1. Представителство по закон:
- Ако заявителят представлява акционера – юридическо лице самостоятелно;
- Ако заявителят представлява акционера – юридическото лице заедно с други лица и в БФБ-София бъде получено пълномощно от тях за заявителя.
2. Представителство по пълномощно:
- Ако заявителят няма представителна власт в акционера – юридическо лице, в БФБ-София следва да бъде представено пълномощно от представляващите акционера, за участие на заявителя в ОСА.
Образецът на пълномощното е одобрен с решение на Съвета на директорите на БФБ-София АД и е наличен в материалите за общото събрание, публикувани в електронната медия X3News, както и на сайта на Борсата.
Информация за участието в ОСА чрез електронни средства може да намерите в Поканата за свикване на ОСА.
Ръководство за работа със системата ЕПОС на Централен депозитар АД може да намерите на следната интернет страница: http://epos.csd-bg.bg/epos/usersguide.xhtml