Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

12-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

Във връзка с предстоящото провеждане на 18 и 19 Юни 2018г. на Първично публично предлагане на акциите на Градус АД – Стара Загора през търговската система Xetra, Ви уведомяваме, че временната емисия акции с присвоен борсов код GR6T, е налична в инструментна група акции InstrGrp BSE0 в Xetra.
IPO аукционът ще протече по следния начин:
- Pre-trade фаза - от 9.30 часа, като същата ще продължи до 12.00 часа. По време на pre-trade фазата могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”.
- Call фаза - от 12.00 до 16.00 часа. По време на call фазата няма да се визуализира информация за индикативна цена, изпълним обем и излишък. Могат да се въвеждат, модифицират и да се оттеглят поръчки „купува”. Напомняме, че референтната цена, заявена от водещия мениджър на емисията, е 2.35 лева, която съответно ще служи за проверките за предварителен контрол за приемливост на цените (price reasonability check).
- Freeze фаза – от 16.00 часа, като в началото на freeze фазата всички поръчки, които са извън ценовия диапазон - 1.80-2.35 лева, ще бъдат служебно изтрити от борсата. Краят на freeze фазата ще настъпи след ръчна намеса от страна на Борсата.
- Фаза за определяне на цената – всички сключени сделки ще бъдат с еднаква цена, която се определя на принципа на най-големия изпълним обем и най-малък излишък в ценовия диапазон от 1.80 - 2.35 лв., определен с условията на първично публично предлагане в проспекта на емитента;
- Suspended фаза – след края на freeze фазата всички неудовлетворени поръчки ще бъдат изтрити (неизпълнени поръчки “купува” от първия ден от аукциона не се прехвърлят за следващия ден). Финансовият инструмент ще премине във фаза end-trade.

След приключвате на аукциона отчетът за сделки ще се генерира автоматично.
Поръчки за участие в аукциона ще могат да се подават през системата COBOS, както и през платформите за търговия на инвестиционните посредници, в случай че са извършени необходимите настройки.
Таксата за търговия ще бъде стандартно описаната в Тарифата за таксите на БФБ-София такса за търговия с акции и депозитарни разписки (0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв., при сделка до 50 000 000 и 37 500 лв. + 0.0375% от горницата над 50 000 000 лв при сделка над 50 000 000).
- При успешно завършено публично предлагане (записани не по-малко от 36 111 112 акции) – 0.075% от стойността на изпълнената поръчка, но не по-малко от 1 лв., при сделка до 50 000 000 и 37 500 лв. + 0.0375% от горницата над 50 000 000 лв. при сделка над 50 000 000. Текстът на чл. 21, ал. 2, т. 3 от Тарифата за таксите на БФБ-София АД се прилага съответно.;
- При неуспешно публично предлагане (записани по-малко от 36 111 112 акции) – 1 (един) лв. без ДДС за изпълнена поръчка.

Напомняме Ви, че борсата публикува ръководство за Xetra IPO Аукцион за Българска фондова борса. Ръководството е налично на уеб страницата на Борсата.

При необходимост от допълнителна информация може са се свържете с отдел Администриране на търговията на БФБ на следните телефони: 02/9370933 и 02/9370942, както и с отдел Емитенти и членство на телефони: 02/9370930 и 02/9370932.