Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

11-06-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Шестнадесет инвестиционни посредници ще участват в четвъртото издание на инициативата на Българска фондова борса-София и Централен депозитар "Ден за акции". Инициативата има за цел да подобри инвестиционната култура и увеличи знанието за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната ни. "Денят за акции" ще бъде на 13 юни 2018 г., сряда, като инвестиционните посредници, които ще се включат в него са:
Авал Ин АД
Банка Пирeос АД
БенчМарк Финанс АД
Булброкърс ЕАД
Варчев Финанс ЕООД
Дилингова Финансова Компания АД
Евро-финанс АД
Елана Трейдинг АД
Капман АД
Карол АД
Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД
София Интернешънъл Секюритиз АД
Тексим Банк АД
Ъп Тренд ООД
Юг Маркет АД
Юробанк България АД
Всички инвестиционни посредници, които партнират на БФБ-София и Централен депозитар в "Деня за акции" няма да таксуват своите клиенти – физически лица, чиито сделки отговарят на условията за участие в инициативата.
Повече информация за "Деня за акции" можете да намерите на интернет страницата на БФБ-София