Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

04-05-2018 - Съобщение от БФБ-София (Съобщение от БФБ-София)

"Българска фондова борса – София" АД уведомява, че "Сервиз финансови пазари" ЕООД, чиито едноличен собственик е Борсата, се представлява от управителя Иван Росенов Райков, телефон за контакт 02 937 0966, имейл fms@bse-sofia.bg. Обстоятелството е вписано в Търговския регистър на 30 Април 2018 година.
Новината може да намерите публикувана на финансовата електронна страница X3News