Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

02-05-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

БФБ-София публикува междинен отчет за първото тримесечие на 2018 година.  Междинният отчет на Борсата за първото тримесечие на 2018 може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса - София" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News