Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

28-03-2018 - Преместване на емисия на друг пазар или сегмент

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 22/28.03.2018 г. е взето следното решение:
Във връзка с подадено по чл. 43, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София заявление за преместване на емисията акции, издадени от Сирма Груп Холдинг АД (SKK), Съветът на директорите на Борсата прекратява регистрацията на горепосочената емисия на Основен пазар BSE, Сегмент Standard, считано от 03.04.2018 г. (вторник).
На основание чл. 33, ал. 8 от Част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Premium, емисията акции, издадена от Сирма Груп Холдинг АД (SKK), считано от 03.04.2018 г. (вторник).
На основание чл. 42, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия, поставя под наблюдение емисията акции, издадена от Сирма Груп Холдинг АД, считано от 03.04.2018 г. за срок от три месеца.