Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

17-01-2018 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Днес, 17.01.2018, стартира борсовата търговия с дяловете на четири борсово търгувани фонда, базирани на индекси. Те са Expat Greece ASE UCITS ETF (борсов код GRX), Еxpat Romania BET-BK UCITS ETF (ROX), Expat Poland WIG20 UCITS ETF (PLX) и Expat Czech PX UCITS ETF (CZX). Фондовете са създадени от управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД, като следват движението на основните индекси на борсите в Гърция, Румъния, Полша и Чехия.
Номиналната стойност на един дял за всеки от фондовете е 1 евро. Дяловете са безналични, поименни и свободно прехвърляеми. Маркет-мейкър на емисиите е инвестиционен посредник БенчМарк Финанс АД. Максималният размер на отклонението между котировките “купува“ и „продава“ (спред) е 5%. Минимална стойност на котировката в парично изражение към момента на въвеждането й е равностойността на 2 500 лв. в евро.