Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

31-07-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)

Първата половина на 2017 г. бе период на общ ръст за пазарите, организирани от БФБ-София. В сравнение с края на 2016, пазарната капитализация нарасна с 15.7%, преминавайки десет милиарда лева в края на първото тримесечие, а след това - единадесет милиарда в края на юни. Всички индекси също увеличиха стойността си. Оборотът на пазарите спадна със 17% в сравнение с втората половина на 2016 г., но бе по-висок от оборота през втората половина на 2015 г. и първата половина на 2016 г.
Отчетът на "Българска фондова борса - София" АД за първата половина на 2017 можете да намерите публикуван на уебсайта борсата на в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News.