Новини от емитентите на финансови инструменти, допуснати до търговия на БФБ-София

Новини

По дата: От дата:   Търси в новини
За период От дата: До дата:  
По заглавие
По код

18-07-2017 - Съобщение от БФБ-София (Прессъобщение от БФБ-София)

Българска фондова борса-София (БФБ) получи одобрение от Комисия за финансов надзор на Правилата за регистрация и търговия на държавни ценни книжа. Това е важна стъпка от съвместните усилия на Фондовата борса, Централен депозитар, Министерство на финансите и Българска народна банка (БНБ) за създаване на регулиран вторичен пазар за държавен вътрешен дълг в рамките на пазарите, организирани от БФБ.
Очаква се до 30 септември да има изградена функционираща връзка между БФБ-София и БНБ и търговията с ДЦК да започне да се извършва и на регулиран пазар.